Przewozy międzynarodowe

Polska Niemcy Belgia Holandia

Zarezerwuj przejazd platinumbusy@gmail.com +48 604 194 124


Regulamin przewozów

Regulamin przewozów

Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu
Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.

Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.

Pasażer jest zobowiązany do korzystania pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych)

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu: 2 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna,) o łącznej wadze nie przekraczającej 50 kg. 1 sztuki bagażu podręcznego (Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem . Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.)

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.

Bagaż podręczny przewożony w pojeździe oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte odpowiedzialnością Przwoźnika.

Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych przez strony umowy oraz wskazanych przez kierowcę pojazdu.

Po rozpoczęciu podrozy i przerwaniu jej z winy pasażera firma nie zwraca opłaty pobranej za przejazd

W razie rezygnacji pasażer ma obowiązek odwołania przejazdu minimum 3 dni wcześniej.

Klauzula informacyjna 

W związku z RODO administratorem Pani(a) danych osobowych jest Redline-Przewóz Osób Łukasz Iracki, ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin. NIP 7122845446, Tel: 604-194-124. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług/ ofertowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Pani(a) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub dłuższy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, posiada Pan(i) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji usług /ofertowania.